MUDr. Petr Zahradník, psychiatrická ambulance

Pravidla skupinové terapie

1. Skupiny se účastní muži i ženy, snažící se zvládnout svůj problém s konsumací alkoholu, případně
s hráčstvím formou abstinence. Skupina je vedena formou volného dialogu, není zadáno žádné téma, stejně tak není žádné téma zakázáno.
2. V zájmu spolupráce ve skupině je nezbytné dodržovat důvěrnost týkající se všech sdělení, která na skupině padnou, a to i směrem k nejbližším (manželům či manželkám, rodičům, partnerům apod.).
3. Je vhodné dodržovat abstinenci od vztahů mezi pacienty mimo skupinu. Pokud dochází ke kontaktům mezi spolupacienty ze skupiny i mimo rámec skupiny, bylo by vhodné na toto téma rovněž hovořit na skupině.
4. Je vhodné účastnit se skupiny ve střízlivém stavu. Pokud toto není možné, lze se ze skupiny omluvit, případně je možno se skupiny zúčastnit, ale je na pacientovi samotném, aby na svůj stav upozornil. Pokud se tak nestane, upozorní na situaci jiný pacient či terapeut; neměla by být posilována iluze, že pití není dosud tak nápadné, aby si jej okolí všimlo.
5. Pokud se skupiny nemohu účastnit, je vhodné se omluvit osobně či telefonicky, a to pokud možno předem. Není nutno vysvětlovat důvody neúčasti na skupině.
6. Každý člen skupiny má právo nehovořit o věcech, o kterých mluvit nechce; sdělení by ale měla být pravdivá.
7. Skupinová terapie je hrazena ze zdrojů zdravotního pojištění.
8. Účast ve skupině by měla trvat 1-2 roky s tím, že přesný termín ukončení skupinové terapie si stanoví každý člen skupiny sám. Je zapotřebí avizovat tento termín 1-2 měsíce předem tak, aby se na odchod mohla připravit jak skupina, tak odcházející člen.
9. Předpokládá se, že veškerá sdělení jsou adresovaná skupině jako celku, mimoskupinová sdělení adresovaná výhradně terapeutovi např. formou SMS, e-mailů či telefonátů nejsou očekávána, resp. je nezbytné, aby byla na skupině následně zveřejněna.